" STADGAR "


§1. Namn

Föreningens namn är Ronneby Hunddagis, ideell förening.


§2. Ändamål

Driva hunddagis och aktiviteter för hundägare och hundar.


§3. Ort och säte

Dagiset ligger i Sörby, Ronneby kommun.


§4. Organ

Föreningens organ:

· Medlemsmöte

· Styrelse

· Revisorer

· Valberedning


§5. Medlemmar

Till medlem antas varje person som har sin hund på dagiset och alla som har ett hundintresse.


§6. Medlemskap

Medlemskap är ettårigt och erhålls från och med betald avgift.
Medlemskap krävs för att få ha hund på dagiset med minst en fullvädig medlem per familj, oavsett om man har en hund eller flera.
Stödmedlemskap är ettårigt och erhålls från och med betald avgift, som är lägre än medlemskapsavgiften.


§7. Utträde

Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Medlemsavgiften betalas ej tillbaka.


§8. Uteslutning av medlem

Medlem som inte följer sina åliggande gentemot föreningen eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen, får uteslutas av styrelsen.
Uteslutning skall godkännas vid ett medlemsmöte.


§9. Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en ledamot och en suppleant.
Styrelseposterna väljs på 1 resp 2 år enligt fastställda mandatperioder vid årsmöte.
Fyllnadsval till styrelsen (vid avsägelse) kan ske vid annat medlemsmöte.


§10. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med 31 december.


§11. Medlemsmöte

Medlemmarnas rätt att delta handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på medlemsmöte som kan vara årsmöte, föreningsmöte eller extra föreningsmöte.
Vid medlemsmöte har alla medlemmar en röst.
Stödmedlemmar har ingen rösträtt.
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär.
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestänner, med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal sker avgörandet via lottning.
Årsmöte skall hållas i januari månad.
Föreningsmöte kan hållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 10 medlemmar så hos styrelsen begär.
Skriftlig kallelse skall gå ut till alla medlemmar senast 14 dagar före årsmöte och föreningsmöte.
I kallelsen skall dagordningen för mötet presenteras.


§12. Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Val av sekreterare för årsmötet.

3. Fastställande av dagordning för årsmötet.

4. Upprättande av röstlängd.

5. Val av två justeringsmän, tillika fungerande som rösträknare.

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse för samma tid.

9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgångar.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

11. Medlemsavgift.

12. Val av styrelsemedlemmar och två revisorer.

13. Övriga frågor.
Medlem av styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet.


§13. Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden som inte regleras av dessa stadgar.
Det åligger styrelsen att:

· Verka för föreningens ändamål.

· Verkställa av medlemsmöte fattade beslut.

· Omhänderta föreningens ekonomi och bokföring.

· Upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning, lägga fram dessa vid årsmötet.

· Verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

· Utse arbetsgrupper och för diverse ändamål ansvariga medlemmar.

· Informera medlemmar och stödmedlemmar om föreningens verksamhet.


§14. Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelsemedlemmar så begär.

Kallelse till styrelsemöte skall utsändas minst en vecka före mötet.


§15. Styrelsearvode

Styrelsearvode utgår ej. Ingen annan ersättning utgår till någon medlem, utom där styrelsen i undantagsfall beslutat om detta.


§16. Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden och minst två andra styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§17. Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmötet valda revisorer.

Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall lämnas till revisorerna för granskning senast två veckor före årsmötet.

Revisorerna skall på årsmötet avge revisionsberättelse.


§18. Valberedning

Valberedning väljs på extra möte minst två dagar före årsmötet. Valberedningen skall bestå av tre medlemmar.
Valberedningen för årsmötet har till uppgift att föreslå om-, nyval av styrelsen och två revisorer.

Om nominering av styrelsemedlemmar ej skett vid föregående föreningsmöte, eller om avsägelse skett sedan förra föreningsmötet,
avger valberedningen även förslag för val av dessa styrelseplatser.


§19. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte och då minst tre fjärdedelar av de som röstar biträder förslaget om ändring.
Förslag till ändring av stadgan skall biläggas kallelsen till årsmötet.


§20. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid medlemsmöte där förslaget biträds av minst två tredjedelar av angivna röster


§21. Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft fr om 1999-11-17, fastställda vid föreningens bildande.
Stadgarna är reviderade vid årsmötet 2007-01-30 vad gäller §9 samt del av §11.( Tillbaka Till Toppen )
Tillbaka Till Toppen